INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest firma DTD Przeprowadzki Agnieszka Malinowska

 ul. Sewastopolska 1 m15 NIP 5211817278

2. Głównym celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie zgodności działania ADMINISTRATORA DANYCH z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi.

3 .Dokument Polityki Bezpieczeństwa został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

WYJAŚNIENIE TERMINÓW UŻYWANYCH W DOKUMENCIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Administrator danych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
 2. ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
 3. rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze. zm.),
 4. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
 6. poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

              ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy oraz realizacji usługi
 2. DTD Przeprowadzki przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym DTD Przeprowadzki. jest zobowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

 Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane  będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

 • Dane podane w formularzach  lub pocztą elektroniczną są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zgłoszenia zamówienia usługi ,zapytania  o cenę lub ubiegania się o pracę.
 • Państwa dane osobowe zostały lub  mogą być ujawnione przez  DTD Przeprowadzki: pracownikom realizującym usługę,  biurze rachunkowemu, kancelariom prawnym, krajowym rejestrom długów ,firmom windykacyjnym, sądom.
 • DTD Przeprowadzki przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.
 • Dane osobowe pozostawione  nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych chyba, że wyrażą Państwo na to zgodę lub jeżeli będzie to wymagane lub dozwolone prawem, tzn.: w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów, w celu zgłoszenia windykacji należności
 •  Dane osobowe podane są dobrowolnie z prawem  do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania  danych w dowolnym momencie (odwołanie tel  606 661 745 lub za pomocą poczty elektronicznej

 info@dtd-przeprowadzki.pl)

 • Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez DTD Przeprowadzki danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • Wdrożyliśmy program ochrony informacji, obejmujący środki kontroli administracyjnej, technicznej i fizycznej, obejmujące nowoczesną technologię szyfrowania danych, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów.